Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych
przez Spółki Grupy Vidicon

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: "RODO"), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółki Grupy Vidicon. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki Grupy Vidicon w skład których wchodzą: Vidicon Sp. z o.o. oraz Vidicon Investments Sp. z o.o. z siedzibą ul. Generała Józefa Bema 7-9, 50-265 Wrocław, będące razem Współadministratorami, reprezentowane przez Prezesa Zarządu (dalej: Administrator).
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach realizowanych umów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesie Administratora oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. realizacji umów zawartych z kontrahentami, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. realizacji prawa podatkowego), w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, związanych z podejmowanymi działania marketingowymi, informacyjnymi oraz działaniami podejmowanymi w celu ochrony interesów Administratora lub strony trzeciej,
   w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  5. pozostałych, wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody,
   w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/ celach, o którym/których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne uprawnione organy i podmioty,
  3. podmioty, realizujące zadania i świadczące usługi na rzecz Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa.
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a wycofanie zgody na przetwarzanie może nastąpić
  w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody uniemożliwi odejmowanie określonych działań na Pani/Pana rzecz. 
 3. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny i zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych będą publikowane na stronie internetowej Vidicon Sp. z o.o. dostępnej pod adresem:

www.vidicon.pl   www.vesser.com.pl   www.alarmycentrum.pl

 1. Z Administratorem można się skontaktować przesyłając korespondencję na adres wskazany
  w pkt. 1.